Систем менаџмента

 

Следећи савремен приступ у пословању и у жељи да у потпуности задовољи све садашње и будуће потребе и захтеве купаца својих производа и услуга, Институт за путеве а.д. је у своје пословање још 1998. године успоставио систем квалитета сходно стандарду SRPS ISO 9001:1996.

Одлуком од 17.7.2014. уведени су системи управљања заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005 и управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001:2008.

Системи менаџмента сертификовани су од стране EVROCERT-a, односно Quality Austria.

Предмет и подручје примене се односи на: истраживачки рад у области путног инжењерства, лабораторијско испитивање путно-грађевинског материјала, геолошко-геотехничка истраживања, израда геодетских подлога, студије и анализе саобраћаја и заштите животне средине, стручни надзор, лабораторијско испитивање, пројектовање: аутопутева, градских саобраћајница, мостова, тунела, аеродрома и других инжењерских објеката; експертиза техничке документације и објеката у експлоатацији; делатност сертификације производа.

 

ПОЛИТИКА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Политика система менаџмента је заснована на успостављању, примени и одржавању тржишно оријентисаног пословног система и на принципима интегрисаног система менаџмента.

Њен циљ је потпуно задовољење захтева, потреба и очекивања клијената и корисника наших услуга, уз стално побољшавање ефективности система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008 (SRPS ISO 45001:2018).

Основна начела и опредељења политике система менаџмента Института су:

 • Испуњење захтева и очекивања клијената по питању рокова, квалитета, економичности решења и усаглашености са захтевима закона и других прописа из свих области, а нарочито оних који се односе на заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду.
 • Унапређујући своје системе управљања тежиће се пословној изврсности.
 • Пред све запослене руководство ће непрестано постављати императив задовољења захтева и очекивања наручилаца услуга Института. Подстицаће се развој способности и мотивација водећих кадрова и свих запослених, као и свестан и активан однос према тежњама Организације.
 • Кроз свеукупан рад и пословање исказиваће се корпоративна одговорност за шира друштвена стремљења и јавни интерес, одбацујући пословну политику краткорочних ефеката на уштрб пословног угледа, стручних принципа и властитих стратешких опредељења.
 • Стратешки циљеви се планирају на основу ове политике, при чему се води рачуна о контексту Института, узимајући у обзир ризике који могу утицати на процесе, квалитет, животну средину и безбедност и здравље на раду.
 • Избором решења у својим пројектима и услугама Институт ће доприносити општој безбедности људи, заштити животне средине и штедњи необновљивих природних ресурса.
 • Руководство ће давати нарочити значај и подстицати развојне активности и пројекте са циљем унапређивања технологија и методологија рада и ширења обима услуга Института на тржишту.
 • Унапређивање знања и свести запослених о очувању животне средине, безбедности и здравља на раду кроз одговарајућу обуку.
 • Институт ће помно пратити развој законске и техничке регулативе и стандардизације у својим областима рада и активно учествовати у напорима друштва и државне управе на плану хармонизације са међународним критеријумима, како би обезбедио значајно место у домаћој инфраструктури квалитета у области грађевинарства.
 • Пратећи и уводећи у своју праксу сва актуелна светска достигнућа у својим областима рада, уз систематску едукацију кадрова и обезбеђивање потребне материјалне основе, одржаће се висок степен прилагодљивости новим захтевима тржишта.
 • Успостављање партнерских односа са свим испоручиоцима на начин да се одговорност за захтеве квалитета, екологије и безбедности производа пренесу на њих.

Са садржајем ове политике упознати су на пригодан начин:

 • сви запослени у Институту у циљу промоције посвећености систему и
 • заинтересоване стране.

Ова политика је истакнута на видним местима у Институту и саопштaва се особама других послодаваца које раде за Институт.

На основу ове политике руководство ће сваке године дефинисати циљеве и програме за реализацију циљева.